Trwa przetwarzanie danych...

najlepsze ubezpieczenie pojazdu AC, tanie OC

Poznaj pisane małym druczkiem szczegóły ofert. Podpowiemy jak wybrać między wariantem serwisowymkosztorysowym. Zadbamy, abyś wiedział jakie części będą użyte do ewentualnej naprawy Twojego pojazdu: oryginalne, dobre zamienniki różnego pochodzenia z certyfikatem jakości czy też inne zamienniki.

sprawdź swoją ofertę

Tym klientom pomogliśmy znaleźć najlepsze oferty ubezpieczenia samochodu:

najczęstsze pytania

 • +

  sprzedałem pojazd

  po sprzedaży pojazdu masz 30 dni, by poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela
  zrób ksero umowy sprzedaży, dołącz krótkie pismo przewodnie zawierające dane kontaktowe oraz numer polisy (dodatkowo wskaż także numer rachunku bankowego w celu zrealizowania zwrotu ewentualnej nadpłaty składki wynikającej z rozliczenia polisy) i wyślij pod adres ubezpieczyciela.

  możesz też zgłosić fakt sprzedaży nam: poczta@multitu.pl

 • +

  kupiłem pojazd

  możesz kontynuować dotychczasową polisę
  Jeżeli kupiłeś pojazd pamiętaj, ze jako nabywca możesz kontynuować polisę zbywcy lub wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni od zakupu pojazdu - w takiej sytuacji rekomendujemy zamówienie polisy poprzez multitu.pl.

  jeżeli nie jesteś zainteresowany kontynuacją ubezpieczenia... prześlij pod adres pocztowy ubezpieczyciela wypowiedzenie umowy. Pamiętaj, aby wskazać numer polisy a także właściwą podstawę prawną - art. 31.1 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z 2003 roku, z późn. zmianami). Wypowiedzenie powinno dotrzeć w ciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu.

 • +

  porównanie ofert może być korzystne

  Dzięki multitu.pl porównanie ubezpieczeń jest bardzo proste i wbrew pozorom niezbyt czasochłonne. A może okazać się opłacalne. Aż 79 proc. badanych (badanie IPSOS) uważa, że porównując oferty towarzystw można znaleźć tańsze ubezpieczenie, a 31 proc. respondentów trafiło na oferty w podobnej cenie, ale z szerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej w pakiecie z autocasco.

 • +

  wybór ubezpieczenia OC

  Wybór ubezpieczeń obowiązkowych, jest z reguły decyzją prostszą (warunki ubezpieczeń mamy uregulowane są ustawą, więc zakres ochrony u ubezpieczycieli jest taki sam), niż w przypadku dobrowolnych (odpowiedzialność za szkody jest uregulowana ogólnymi warunkami ubezpieczeń, w skrócie OWU - w tym przypadku odpowiedzialność w każdego z ubezpieczycieli może być różna). Oprócz korzystnej ceny, dodatkowymi zaletami ubezpieczenia OC, mogą być:

  • bezpośrednia likwidacja szkód w towarzystwie, w którym kupujemy OC
  • bezpłatna zielona karta
  • korzystne ubezpieczenie NNW
  • dodatkowe świadczenia, jak np. bezpłatne holowanie pojazdów z miejsca kolizji/wypadku dla sprawcy zdarzenia oraz poszkodowanego (co może być korzyścią dla nas samych, w postaci darmowego odholowania naszego pojazdu z miejsca wypadku oraz dla „załagodzenia” sytuacji z poszkodowanym, gdyż nie będzie musiał dodatkowo martwić się o holowanie swojego auta).
 • +

  lepiej niczego nie ukrywać

  Wypełniając umowę nie starajmy się na siłę "poprawiać" naszych danych dotyczących np. rocznego przebiegu, miejsca parkowania czy wieku kierowców. Przykładowo, jeśli zadeklarowaliśmy, że kierowcami będą tylko osoby powyżej 26 roku życia, a rozbije auto nasz 20-letni syn, przypuszczalnie nie otrzymamy pełnego odszkodowania.

 • +

  zawsze pytaj o zniżki i bonusy

  Warto wypytać się o wszelkie możliwe rabaty. Czasem 5 procent mniej zapłacimy już za samo zamówienie polisy telefonicznie lub przez internet. Na zniżki mogą też liczyć klienci wybranych banków, które współpracują z danym ubezpieczycielem.

  Jeśli w ostatnich latach opłacałeś tylko OC, nie oznacza to wcale, że nie otrzymasz zniżek za bezszkodową jazdę w ramach autocasco. Kilku ubezpieczycieli oferuje możliwość przepisywania takich zniżek z jednej polisy na drugą.

 • +

  górna granica kwoty odszkodowania w OC

  W przypadku szkód na osobie – 5 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

  W przypadku szkód na mieniu – 1 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

 • +

  kary za brak polisy OC

  Pamiętajmy, że za brak ubezpieczenia OC grozi nam kara w wysokości do:

  • 500 Euro dla samochodów osobowych
  • 800 Euro dla samochodów ciężarowych lub autobusów
  • 100 Euro dla pozostałych pojazdów

  Zależne od okresu pozostawania bez ubezpieczenia stawki za brak OC wynoszą:

  • do 3 dni: 20% opłaty określonej powyżej
  • do 14 dni: 50% opłaty określonej powyżej
  • powyżej 14 dni: 100% opłaty określonej powyżej

  Pamiętajmy jednak, że konsekwencje w razie spowodowania szkody, bez posiadania ważnego ubezpieczenia OC, mogą być bardziej dotkliwe. W tym wypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pokryje za nas roszczenia poszkodowanych z tytułu zaistniałej szkody, ale następnie wystąpi o do nas z regresem o zwrot powyższej kwoty.

 • +

  prawo regresu

  Zgodnie z art. 42 (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.), ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

  • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.
 • +

  ubezpieczenie za granicą

  Nie musisz kupować dodatkowego ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym czyli tzw. Zielonej Karty wyjeżdżając do krajów:

  • UE,
  • Szwajcarii,
  • Norwegii,
  • Islandii,
  • Chorwacji,
  • Liechtensteinu.

  W krajach Unii Europejskiej wystarczą same tablice rejestracyjne. Przepisy unijne stanowią, że w wyżej wymienionych krajach samo posiadanie tablic rejestracyjnych powoduje, jak mawiają specjaliści, tzw. domniemane pokrycie ubezpieczeniowe.

 • +

  wypowiedzenie umowy OC

  Aby wypowiedzieć umowę musisz to zrobić nie później niż jeden dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w zakładzie ubezpieczeń (za potwierdzeniem odbioru) lub pocztą listem poleconym.

  W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą, nie decyduje data stempla pocztowego, ale data otrzymania listu przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

  Pamiętaj!

  Brak wypowiedzenia umowy w jednym zakładzie i zawarcie umowy w innym spowoduje, iż dotychczasowa umowa przedłuży się automatycznie przy równoczesnym obowiązywaniu nowej.

  Zakład, w którym nie wypowiedziano umowy, może skutecznie domagać się składki za ubezpieczenie wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w jej zapłacie - czyli praktycznie będziesz musiał/a zapłacić za dwie identyczne polisy w dwóch różnych firmach, za okres, w którym obowiązywały dwie polisy.

 • +

  rozwiązanie umowy OC

  Umowę ubezpieczenia OC możesz rozwiązać w kilku określonych szczegółowo w Ustawie sytuacjach m.in. gdy:

  • upłynął czas, na który została zawarta,
  • wyrejestrujesz swój samochód,
  • udokumentujesz trwałą utratę swojego samochodu.
 • +

  wybór ubezpieczenia AC

  Biorąc pod uwagę ofertę ubezpieczycieli na rynku, wybór najlepszego pod względem cena/jakość ubezpieczenia AC nie łatwy. Często jesteśmy kuszeni sloganami reklamowymi, lecz powinniśmy podchodzić do nich z rezerwą, pamiętając o tym, że przy ubezpieczeniach dobrowolnych ubezpieczyciele mają szerokie pole do działania pod kątem ceny/zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Przed ubezpieczeniem pojazdu przeczytajmy, bądź poprośmy agenta ubezpieczeniowego, o zapoznanie nas z ogólnymi warunkami umowy (niektóre mamy dostępne na stronach ubezpieczycieli). Dowiedzmy się w jaki sposób przebiega likwidacja szkód w danej firmie oraz jakie są zasady ustalania szkód częściowych (wg. części oryginalnych serwisowych, oryginalnych lub zamienników, czy występuje amortyzacja części). Dla przykładu, niektórzy ubezpieczyciele mają zapisane w swoich ogólnych warunkach, że mogą zmniejszyć nam kwotę odszkodowania jeżeli przekroczymy dozwoloną prędkość powyżej 30 km/h, itd… Sprawdźmy również, jakie są ograniczenia w odpowiedzialności, ponieważ włączając odpowiednie klauzule (np. udział własny), można obniżyć kwotę ubezpieczenia nawet o 50%!!! Jest to zasadnicza różnica od polisy obowiązkowej, której warunki są ściśle określone w polskim prawie. W przypadku polisy AC oferty poszczególnych ubezpieczycieli różnią się od siebie, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia, zanim wybierzemy odpowiednią dla siebie ofertę.

 • +

  świadczenia z ubezpieczenia NNW

  Ubezpieczenie NNW zapewnia następujące świadczenia podstawowe:

  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
  • z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia,
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.

  Ponadto w zależności od ubezpieczyciela może ono obejmować:

  • świadczenie za leczenie uciążliwe związane z wypadkiem, - świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy (tzw. zasiłek dzienny),
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
  • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym rehabilitacji,
  • zwrot kosztów transportu zwłok, w tym kosztów usług zakładów pogrzebowych.

multitu.pl to szybka i skuteczna porównywarka ubezpieczeń, która umożliwia zamówienie wybranej polisy.
 W naszej bogatej ofercie znajdziesz pełen zakres ubezpieczeń: domu, mieszkania, samochodu, a nawet podróży.
 Dzięki multitu.pl porównasz oferty OC i AC; wygodny kalkulator pomoże dobrać najlepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb ubezpieczenie, które kupić można przez Internet. Na multitu.pl doradzi Ci profesjonalny doradca, agent ubezpieczeniowy. Serdecznie zapraszamy!

masz pytania? zadzwoń: 58 38 00 456 (od godz. 9 do 16 w dni robocze), napisz: poczta@multitu.pl

masz pytania?

zadzwoń: 58 38 00 456
(od godz. 9 do 16 w dni robocze)
napisz: poczta@multitu.pl